Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Naciye KAPUKIRAN
  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372 sayılı kararı) 5216  sayılı  Büyükşehir  Belediye  Kanunu  ve  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,  287 2 sayılı  Çevre  Kanunu  ve  diğer  ilgili  mevzuat  çerçevesinde,  kentimizde  doğal  kaynakların, çevre ve insan sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapmak veya  yaptırmak,  projelerin  uygulanmasını  ve  sürdürülebilirliğini  sağlamak, çevre  kirliliği yaratan unsurları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak veya aldırmak,
b) Daire  Başkanlığına  bağlı  şube  müdürlüklerinin  çalışmalarını  ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
c) Belediyenin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
ç) Kentin gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,
d) Çevre sorunları ile ilgili kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan bu planların uygulanmasını sağlamak,
e) Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip etmek,
f) ÇED kapsamında ç evresel etkiler açısı ndan Başkanlık adına kurum görüşü vermek, ÇED toplantılarına katılım sağlamak ve görüş bildirmek,
g) Atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
ğ) Atık yönetim planına göre ihtiyaç duyulan katı atık bertaraf tesisleri için uygun yer tespiti yapmak, etüt, proje ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
h) Katı atık bertaraf tesislerini ilgili mevzuatlar kapsamında işletmek veya işletilmesini sağlamak,
ı) Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği, çevresel gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu konudaki olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
i) Yürüttüğü  işler  ile  ilgili  düzenli  olarak  veri  toplamak,  değerlendirmek , rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,
j) Halkın  çevre  konusunda  bilinçlendirilmesi  ve  farkındalık  oluşturulması  için eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
k) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372 sayılı kararı) Faaliyet alanı ile ilgili halkın talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak, 
l) Daire  başkanlığının  sorumluluğu  altındaki  işler  ile  ilgili  ihaleler  için  gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartn amelerin hazırlanmasını sağlamak,
m) Oluşturulan  projeler  ve  teknik  detay  ve  çizimler  doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,
n) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak ,
o) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
ö) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372
sayılı kararı) Mülkiyeti  Büyükşehir  Belediyesine  ait  bina,  lojman,  s osyal  tesis  vb.  alanların vektörel mücadelesi ve dezenfeksiyonunu yapmak,
p) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372
sayılı kararı) Sahipsiz hayvanların (kedi, köpek) ilgili yönetmeliğe göre alınıp kısırlaştırıldıktan ve gerekl i aşıları, parazit tedavileri yapıldıktan sonra doğal ortamına salınmasını sağlamak,
r) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372 sayılı kararı) İçme ve kullanma sularının otonom kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak,
s) Kurumda görevli personelin muayenelerini ve tedavilerini yapmak,
ş) (Değişik  bent:  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  13/4/2015  tarih  ve  372 
sayılı kararı) Belediye  yetki  alanında  bulunan  cadde  ve  bulvarların  temizlik  faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ,
t) (Değişik  bent:  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  13/4/2015  tarih  ve  372  sayılı kararı) Tespit  edilen  ve  kullanılmayan  düzensiz  katı  atık  depolama  sahaları  ile  ilgili rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
u) (Değişik bent: Büyükşehir Belediye Me clisinin 13/4/2015 tarih ve 372 sayılı kararı) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel istekle gelen su, atık su ve kömür numunelerinin analizlerini yapmak,
ü) (Mülga: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/4/2015 tarih ve 372 sayılı kararı)
v) Vatandaşların bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik haline sahip olmaları için faaliyetler yürütmek ve konuyla ilgili projeler üretmek,
y) Öngörülemeyen ve önceden planlanmamış toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren hizmet projelerini yer ine getirmek,
z) Bulaşıcı  hastalıklarla  mücadelede;  ilgili  diğer  teşkilatlarla  işbirliği  yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve çalışmaları denetlemek,
aa) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.