Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Cem BAĞCI
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda daire başkanlığının yapacağı
araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan
yönlerine yönelik çözüm üretmek,
b) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da
geliştirilmesini sağlamak,
c) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer daire başkanlıkları tarafından düzenlenecek
yarışmalara destek vermek,
ç) Belediyenin diğer daire başkanlıkları tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak
gerçekleştirilmesi öngörülen projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
d) Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını
belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
e) Oluşturulan projelerin ilgili mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini
denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,
f) Hazırlanan projeleri ilgili birim ya da daire başkanlığına uygulanması için teslim etmek,
ihtiyaç olduğu takdirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,
g) Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde
çalışmalarını yürütmek,
ğ) Faaliyetlerini konu ile ilgili mevzuattaki değişikliklere göre düzenlemek ve geliştirmek,
h) Açılan yerel, ulusal ve uluslararası programları ve ilanları takip etmek, bunlar ile ilgili
projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile belirlenen
izinler ve mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek,
ı) Geliştirilecek diğer projeler ile ilgili AB fonları ve diğer hibe kaynaklarını araştırmak ve
gerekli çalışmaları yürütmek,
i) Yürütülen tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt
altına almak ve analiz etmek.
j) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve
gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,
k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.