Ana Sayfa Kiralama İhale İlanı

Kiralama İhale İlanı

Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, No:113 adresindeki Demokrasi Meydanı Parkında bulunan Kafeteryanın İşletmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2016 tarih ve 889 sayılı kararı gereği 10 (on) yıllık süre için ihale ile kiraya verilecektir.
15.03.2017

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Madde 1. Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, No:113 adresindeki Demokrasi Meydanı Parkında bulunan Kafeteryanın İşletmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2016 tarih ve 889 sayılı kararı gereği 10 (on) yıllık süre için ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 2.  İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde 3.  İhale, 05.04.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 4. Muhammen Bedel: KDV hariç 5.000,00-TL/ay (60.000,00-TL/yıl) olup Geçici Teminatı 18.000,00.-TL’dir.
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir.
Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişiler;

a.     Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

c.     Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

d.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

e.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

f.     Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi

g.    Marka patentine sahip firma tarafından düzenlenmiş, şube sayısını (en az 10 şube) ve şubelerini gösteren belge.

h.     İstekli marka patentine sahip olan firma değilse; firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta olduğuna veya yapacağına (ön anlaşma/protokol) dair belge.

B.    Tüzel Kişiler;

a.     Tebligat için adres beyanı.

b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.     İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d.    Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

e.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

f.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

g.    Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi

h.     Marka patentine sahip firma tarafından düzenlenmiş, şube sayısını (en az 10 şube)  ve şubelerini gösteren belge.

i.      İstekli marka patentine sahip olan firma değilse; firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta olduğuna veya yapacağına (ön anlaşma/protokol) dair belge.

C.    Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.      
.