Ana Sayfa Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
12.01.2018

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIDOSYA NO: 2017/030

Kurumumuza olan borçlardan dolayı, haczedilen ve aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

TAPU KAYDI: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Girişyeri Mevkii, 1868 Ada, 2 Parselde kayıtlı Ana Taşınmaz Yüzölçümü 454,00 m2 olan, Ana Taşınmaz Niteliği Beş Katlı Betonarme Bina olan 2. Kat, 6 nolu Bağımsız Bölümde bulunan 120/1310 Arsa Paylı Mesken niteliğindeki taşınmazdır. (112,00 m2 kullanım alanlıdır.)

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI ve İMAR DURUMU: Satışa konu gayrimenkule ulaşım Denizli şehir merkezi Çınar meydanından Atatürk Caddesi istikametinde devam edilir ve caddenin bitiminden Emniyet Müdürlüğü kavşağından sağa dönülür. Fevzi Çakmak Bulvarından yaklaşık 2-3 km devam edilir. Bulvar üzerinden sağa Ulus Caddesine dönülür. Yaklaşık 1 km devam edilir. Satışa konu gayrimenkul Ulus Caddesi üzerinde yukarı doğru çıkarken sol kolda yer almaktadır. Taşınmazın açık adresi Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Ulus Caddesi, No: 113, Kat: 2, Daire: 6 Şahin Apartmanı adresindedir. Bölge üst gelir grubuna hitap eden yapıların bulunduğu bir bölgedir. Ulus Caddesi üzerinde yer alan yapıların çoğunluğunun zemin katları işyeri, diğer katlar ise konut amaçlı olarak kullanılmaktadır. Satışa konu meskenin bulunduğu bina betonarme karkas yapı tarzında bodrum+zemin+4 katta 2'şer adet mesken olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölümü bulunmaktadır. Kat zeminleri ve merdiven sahanlıkları mermer kaplama olup, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina ana girişi mimari projesine uygun olarak zemin katta ve parselin yan cephesinde yer almaktadır. Bina yaklaşık 25 yıllık binadır. Satışa konu mesken bina girişine göre sol kolda ve 2. katta yer almaktadır. Daire Ulus Caddesine göre binanın arka cephesinde yer almaktadır. 112 metrekare kullanım alanlıdır. 3 oda ve bir salondan oluşmaktadır. Dairede odalar ve salonda zeminler ahşap parke kaplanmış olup, duvarlar ıslak hacimlerde fayans kaplı diğer hacimlerde saten boyalıdır. Dairenin iç kapıları ve dış kapısı ahşap kapı, pencere doğramaları PVC'den mamüldür. 2 balkonu mevcuttur. Taşınmazın mutfak dolabı ahşap olup, tezgahı mermerdir. Dairenin ısıtma sistemi bireysel kombi olup, petekleri ve kombisi takılmış durumdadır. İmar Durumu: Ticaret alanında yer almaktadır. Bitişik nizam 5 kat imarlıdır. TAKS-KAKS-EMSAL: 2.40 Ön bahçe çekme mesafeleri 5 metre, Komşu mesafeler: 4 metre, Arka bahçe mesafesi: Minimum 3,50 metredir.

MUHAMMEN BEDELİ: 225.000,00 TL (İkiyüzyirmibeşbinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1.Kat 111 nolu icra satış odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

1. açık arttırma: 09.03.2018 Cuma günü saat: 10:00-10:05 arası,

2. açık arttırma: 16.03.2018 Cuma günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.

2- Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci satış günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin en az %50’si, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

3- İhale anında nakit teminat kabul edilmeyecektir. Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün muhammen bedelinin %7,5’u 16.875,00-TL (OnaltıbinsekizyüzyetmişbeşTürklirası) oranında teminat alınır. Teminat bedelinin satıştan önce Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Satış peşin para ile yapılacak olup, ayrıca teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar da kabul edilecektir. Teminata ilişkin belgelerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Müdürlüğümüz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir.

4- Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir. Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

5- Alıcının talebine binaen satış bedelinin kalanının ödenmesi için 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeline göre her satış için ayrı ayrı %1 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedelinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.

6- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.

7- Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler (Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, genel hükümlere göre Tahliye İşlemleri ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.

8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Bundan dolayı gayrimenkul, satış komisyonunca yeniden ihale edilir. Satış bedellerini yatırmayan birinci ihale alıcısı, iki ihale arasındaki Kurumumuz zararına oluşacak farktan, %5 faizden ve oluşacak diğer zarar ve masraflardan mesul olup, ayrıca hükme gerek kalmaksızın yatırılan teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce birinci ihale alıcısından  tahsil olunur.

9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu  ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

10- Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir. Başkaca bilgi almak isteyenler Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine icra satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. (İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

11- İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.) ilanen tebligat yerine geçer.

12- Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları kendi adlarına ve başkalarının aracılığıyla ihaleye katılamazlar. Onlardan 5 yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar. Aksi durumda ve tespiti halinde 6183 sayılı Kanunun 108. Maddesi çerçevesinde haklarında işlem yapılır. 

 

Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                         DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1147 -1148                                              FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

 

.