İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Seval GEBEŞ
İmar ve Şehircilik Dairesi BaşkanıGÖREV TANIMI
a) Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve halihazır harita çalışmalarını yapmak,
b) İmar Kanunu’na tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları ile
yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan
revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde hazırlanan tüm planların hazırlanması veonanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile ilave plan taleplerini
değerlendirerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmak, Çevre Düzeni Planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir
alan sınırları içinde 1/25.000 ile 1/5.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki
belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan
ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak,
c) 3194 sayılı Kanun’un 15., 16., 17. ve 18. madde uygulamalarına göre ilçe belediyelerinin
yapmış oldukları işlemleri inceleyerek onaylamak, yasal süresi içerisinde uygulamaların yapılmaması
durumunda uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
ç) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi gereği tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle
Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan yatırım projelerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin
belgesi taleplerini değerlendirmek.
d) Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele yöntemlerini belirlemek ve buna yönelik çözümler üretmek,
e) İlçe belediyelerinin yaptıkları ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapı tespitlerinin ve bunlara yönelik yasal işlemlerin süreçlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu' nun
11. maddesi gereği denetlemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,
f) Ruhsatsız yapılaşmaların engellenmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek
ve halkı bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak,
g) Plan ve projelere ilişkin jeolojik raporları incelemek, uygun görüş vermek, planlamaya altlık
teşkil edecek şekilde yorumlamak, gerektiğinde jeolojik etüt yapmak yaptırmak, denetlemek, onaylamak.
ğ) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarını yapmak,
h) Ören yerlerinde gerçekleşen kültürel aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi ile korunması, tanıtılması, imar, güvenlik, çevre koruma, temizlik, restorasyon ve peyzaja ilişkin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
ı) Başkanlık ile Laodikeia Kazı Başkanlığı ve Denizli Valiliği (Müze Müdürlüğü) arasındaki koordinasyonu sağlamak ve ören yerini denetlemek.
i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.