İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emel ULUDAĞ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Personel atama, nakil, kadro unvan değişikliği, intibak, terfi, derece/kademe iş ve
işlemlerini yürütmek,
c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Personel maaş tahakkuklarını yapmak ve buna bağlı emanete alınan kesintiler ile ilgili
işlemleri yürütmek,
d) Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak; özlük hakları, emeklilik, istifa ve fesih
ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
e) Personelin pasaport iş ve işlemlerini yürütmek, yurtdışı izin taleplerini Başkan onayına
sunmak,
f) Toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatı sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
g) Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik düzenlemeleri ile ilgili sekretarya görevini
yürütmek,
ğ) Dolu/boş işçi ve memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin
takiplerini yapmak, cetvellerini düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne sunmak,
h) Eğitim Kurulu’nun sekretarya görevini yapmak, alınan kararlar doğrultusunda Yıllık
Eğitim Plan ve Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkan onayına sunmak ve uygulamak,
ı) Aday memurların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programları ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek ve uygulamak,
i) Personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla
eğitimini sağlamak, bu amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak,
j) Hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, personele yönelik
eğitimler yapmak veya yaptırmak,
k) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak daire başkanlıklarını
bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi için gereken işlemleri
yapmak,
l) Personel çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlığı
bilgilendirmek,
m) Mal bildirimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
n) Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili
düzenlemeleri Başkan onayına sunmak ve takibini yapmak,
o) Personele verilecek prim, ödül ve ikramiye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
düzenlemeleri Başkanlık onayına sunmak ve tahakkuklarını yapmak,
ö) Personel ile ilgili disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,
p) Standart dosya planına uygun olarak, daire başkanlıkları ile diğer birimlerin yazışma
kodları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
r) Öğrencilere yönelik staj uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
s) Daire başkanlığının görev alanına giren konularda genelge vb. düzenlemeler ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
ş) Personelin görev ve yer değişikliği ile vekalet iş ve işlemlerini yürütmek,
t) Personel atama izni ile diğer kurumlardan veya kurumlara görevlendirme izin işlemlerini
yürütmek,
u) Başkanlığın yetki devri ve imza yetkileri yönergesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ü) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek,