İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Murat BAŞLI
İtfaiye Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek,
c) İlk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve
kurtarma çalışmalarını yapmak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) İlgili mevzuat gereğince binaların yangından korunması ile ilgili verilen görevleri yerine
getirmek,
f) Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) olaylar karşısında gerekli müdahalede bulunmak,
g) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları, itfaiye hizmetleri ile ilgili
bilgilendirmek, ayrıca tatbikatlar yaptırarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinde bulunan gönüllü itfaiye personelinin
eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bu birimlerin bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye
standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve
gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
h) Belediye sınırları içindeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek, yangına karşı
alınacak önlemler yönünden denetlemek,
ı) Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek vermek,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespitinde
oluşturulan komisyonlarda görev almak,
j) İşyerleri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı alınacak önlemler
yönünden denetlemek ve gerekli izni vermek,
k) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar
çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.