Kalite Yönetim ve Ar-ge Şube Müdürlüğü
Kamile AKIN
Kalite Yönetim ve Ar-ge Şube Müdürü

 
 
GÖREV TANIMI
a) Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak,
b) Belediyenin yönetim sistemi el kitaplarını bütünleşik ya da ayrı olarak hazırlamak,
gerektiğinde güncellemek,
c) Yönetim sistemlerine ilişkin dokümanları (prosedür, görev tanımları, iş akış şemaları,
talimat ve formlar) hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, güncellemek ve yayınlamak,
ç) Sistemlerin kurulmasında belediye birimleri ile iş birliği yapmak, eksiklerin
giderilmesinde gerekli bilgiyi sunmak ve tespit edilen eksikleri gidermek,
d) Belediye içerisinde yönetim sistemlerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılacak
iç tetkiki organize etmek,
e) Yönetim Sistemlerinin aksayan yönlerinin düzeltilmesine ilişkin tedbirler almak ve
önerilen değişiklikleri karara bağlamak,
f) Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları için gerekli olan verileri toplamak, hazırlıkları
yapmak ve toplantılarda koordinasyonu sağlamak,
g) Belirlenmiş olan yönetim sistemi politikalarının belediye çalışanlarına ve halka
duyurulmasını sağlamak,
ğ) Gerektiğinde dışarıdan, danışmanlık, rehberlik, eğitim, denetim hizmeti almak,
h) Uluslararası geçerliliği olan (akredite) belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan
denetimler ile ilgili plan ve programlamayı yapmak,
ı) Yönetim Sistemleri kapsamında gerçekleştirilen proje ve çalışmaların kontrol ve takibini
yapmak,
i) Birim yönergelerinde yapılacak olan değişikliklerde gerekli koordinasyonu sağlamak,
j) Şube müdürlüklerinde bulunan şeflik veya birimlerde servis oluşturulması ile ilgili iş ve
işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
k) Vatandaş ve çalışan memnuniyeti anketi düzenlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
l) Belediyedeki işleyişe ilişkin sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu
doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,
m) Düzeltici, önleyici faaliyetleri başlatmak, belirlenen sürede bunların kapatılmasını
sağlamak,
n) Belediye hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihaz ve aletlerinin kalibrasyonlarını takip
etmek,
o) Stratejik plan doğrultusunda kurumsal hedeflerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak,
ö) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
yürütmek ve öneriler sunmak,
p) Belirlenen ihtiyaçlarla ilgili projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
r) Araştırma-geliştirme konuları ile ilgili olarak gerektiğinde paydaşlar ile işbirliği yapmak,
s) Ar-ge çalışmalarında planlamayı yapmak, çalışma girdilerini ve çıktılarını belirlemek,
raporlarını hazırlamak,
ş) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.