Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ramazan DEĞİRMENCİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek,
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek, değerlendirmek,
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak,
ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazırlamak,
d) Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
f) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
ğ) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek,
h) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,
ı) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
i) Ön mali kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
j) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak,
k) Mevzuatlara uygun olarak yıllık tarifeleri hazırlamak,
l) Belediye borçlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
m) İlçe belediye bütçelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve belediye meclisinde
görüşülmesini sağlamak,
o) Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak,
ö) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.