Zabıta Dairesi Başkanlığı
Özkan TOSUN
Zabıta Dairesi Başkanı
 


GÖREV TANIMI
Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde kalan;
a) Daire başkanlığı ile ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve
uygulanmasını sağlamak,
b) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını ve personelin
hizmet içi eğitimini sağlamak,
c) Beldenin düzenini, belde halkının huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilgili
mevzuatlarda belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak,
ç) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını izlemek,
d) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları
yerine getirmek,
e) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını
sağlamak,
f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer daire başkanlıkları ile işbirliği ve uyum
içinde çalışılmasını sağlamak,
g)Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve
performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
ğ) İlçe belediyelerini ilgilendiren olumsuzlukların tespiti halinde, ilçe belediyeleri ile gerekli
yazışma ve çalışmaları yapmak.
h) İlçe belediyeleri ile ortak görev yapılması gereken konularda, ilçe belediyelerinden
gerektiği kadar zabıta personeli talep etmek. (ilçe belediyeleri bu talebi karşılamak zorundadır.)
ı) Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri hariç olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi
sorumluluk alanlarındaki kamu mallarına verilen hasarlar, ilgili ilçe belediye zabıtası tarafından;
hasar verenin kimliği, adresi ve hasarın nevi hakkında açık tutanak düzenlenerek Büyükşehir
Belediyesine iletilir. (Gerekli durumlarda Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri zabıtasınca
hasar tespiti yapılması istenilebilir.)
j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.