Ana Sayfa Haberler Satış İhale İlanı

Satış İhale İlanı

Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 3.452,42 m² den ibaret 7796 ada 5 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.
29.03.2021
 


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Madde 1.                     Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 3.452,42 m² den ibaret 7796  ada 5 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.

Madde 2.                     İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3.                     İhale, 08.04.2021 Perşembe günü saat 15.15’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4.                     Muhammen  bedel,6.250.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 187.500,00-TL dir.

Madde 5.                     İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.                             

Madde 6.                     İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15.15’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

Madde 7.                     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişiler;

a.     Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

b.     T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

c.     Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

d.     Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu

e.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

B.    Tüzel Kişiler;

a.   Tebligat için adres beyanı

b.   Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.   Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

d.   İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri.

e.   Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu

f.    Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

g.   Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

C.    Ortak girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 8.                     Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 9.                     Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 10.                 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 11.                 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr