Ana Sayfa Haberler Sinyalizasyon Sistemleri İçin Malzeme Satın Alınacaktır

Sinyalizasyon Sistemleri İçin Malzeme Satın Alınacaktır

Sinyalizasyon Sistemleri İçin Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
05.04.2021
 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Sinyalizasyon Sistemleri İçin Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/176918

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

TOPRAKLIK MAH. İZMİR BUL. NO:41 K:8 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252 - 2582802707 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 Kalemden Oluşan Sinyalizasyon Sistemleri İçin Malzeme Alımı /Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 30 (Otuz) takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

20.04.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklilerin, yukarıda yer verilen yeterlilik belgelerinden herhangi birini, teklif zarfında sunmaları yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a)TS EN 12368 veya EN 12368  (Powerledli)  Belgesi.

b)Sinyal vericilerin ışık şiddeti dağılımı TS EN 12368 veya EN 12368 standart maddesine uygun olduğunu gösterir standart belgesinde yazılı olacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

c)Sinyal vericilerin çevre özellikleri çalışma sıcaklığı aralığı TS EN 12368 veya EN 12368 standart madde 5. 1. sınıf A’ sınıf B’ sınıf C’ ye uygun olduğunu gösterir standart belgesinde yazılı olacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

d)Sinyal vericilerin yanıltıcı sinyal sınıfı TS EN 12368 veya EN 12368 standart maddesine uygun olduğunu gösterir standart belgesinde yazılı olacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

e)Sinyal vericilerin IP koruma sınıfı TS EN 12368 veya EN 12368 standart maddesine uygun olduğunu gösterir standart belgesinde yazılı olacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

f)Sinyal vericileri için PF >0.9 dan büyük, olduğunu gösterir  resmi kurum, üniversite veya akredite kuruluşlarca verilmiş belge bulunacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

g)Güç Tüketimi modül başına 200 mm ve 300 mm için en fazla 8 ( Sekiz ) W olmalıdır. Resmi kurum, üniversite veya akredite kuruluşlarca verilmiş belge bulunacaktır. (TS EN 12368 veya EN 12368 standart belgesinde belirtilmiyor ise test raporları bulunacaktır.)

Ayrıca İstekliler; 10.Ø 90 mm SN 8 ÇİFT CİDARLI, MAŞONLU KORİGE ESNEK KABLO MUHAFAZA BORUSU için   TS EN 13476-3+A1  belgesini teklif ile birlikte sunacaklardır.

İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeleri sunması yeterlidir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler 10.Ø 90 mm SN 8 ÇİFT CİDARLI, MAŞONLU KORİGE ESNEK KABLO MUHAFAZA BORUSU için CE belgesini teklif ile birlikte sunacaklardır.

  İş ortaklığında ortaklardan birinin, yukarıda yer verilen yeterlilik belgesini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler  teklif etmiş olduğu ürüne ait "Kablonun markasına ait illgili kalemlerde istenen ürünü (numune) ve kablonun teknik özelliklerini gösteren kataloğu/broşürü" teklifi ile birlikte idareye verecektir. Bu bilgilere göre teknik inceleme yapılacaktır.

İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından yukarıda yer verilen yeterlilik belge / bilgilerini sunulması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr