Ana Sayfa Haberler Denizli Büyükşehir Belediyesi' ne ait Araçların Satış İlanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi' ne ait Araçların Satış İlanı

Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.
13.09.2021


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NE AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

1)     Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.

Sıra

Plaka

Marka

Model Yılı

Cinsi

Muhammen Bedeli

1

20 ZE 213

Mercedes

1992

Kamyonet Cenaze Nakil Aracı

10.000,00

2

20 BHF 38

Ford

1995

Özel Amaçlı Cenaze Aracı

11.000,00

3

20 HR 344

Gaz

2007

Kamyonet

15.000,00

4

20 DN 179

Levend

1993

Düz Kasalı Kamyonet

8.000,00

5

20 DY 152

Levent

1993

Kamyonet Cenaze Aracı

8.000,00

6

20 HV 114

Isuzu

1999

Kamyon Özel Amaçlı

10.000,00

7

20 H 1129

Iveco

1995

Kamyon Kapalı Kasa

20.000,00

8

20 D 8079

Honda

2006

Motosiklet

1.000,00

9

20 ZL 688

Fıat

2001

Kamyonet Kapalı Kasa

8.000,00

10

20 ZS 042

Bmc

2005

Kamyonet Çift Kabinli

15.000,00

11

20 NH 743

Ford

1984

Özel Amaçlı Arazöz

25.000,00

12

20 KL 312

Kıa

1993

Özel Amaçlı Cenaze Aracı

6.000,00

13

 -

Akülü Gezi Aracı 1

3.500,00

14

 -

Akülü Gezi Aracı 2

3.500,00

TOPLAM

 

144.000,00

2.     14 (On Dört) adet aracın  tahmin edilen bedeli KDV hariç  144.000,00- ? olup, bu işin %3 geçici teminatı 4.320,00- ?' dir.

3.     Geçici Teminat tutarı idarece belirlenecek tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemez.

4.     İhale 23/09/2021 Perşembe günü  saat:14:10’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5.      İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

5.1. İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığı' na sunmak zorundadır.

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

        a)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

        a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.4.Bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat  (Geçici Teminat Mektubu veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya Halk Bankası Delikliçınar Şubesi TR 51 0001 2009 3600 0007 0000 13 nolu Denizli Büyükşehir Belediyesi IBAN numarasına hesabına geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)

5.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

5.2.  Belgelerin sunuluş şekli

5.2.1.İstekliler, Yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır.

5.2.2.Noter onaylı belgelerin “Aslına Uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “İbraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.2.3.İstekliler, belgelerin aslını, ihaleden önce İdare tarafından görülerek “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri belgelerine ekleyebilirler.

6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7. İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' nda görülebilir ve  30,00 ? karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' ndan satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin İdari şartnameyi satın almaları mecburidir.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr