Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı

Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
17.11.2021

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel      (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

Depo

Kuşpınar Mah. Denizlispor Stadı Kale Arkası Giriş Pamukkale/DENİZLİ

50

400,00 TL

432.00 TL

02.12.2021

14:10

3

2

İşyeri

Kuşpınar Mah. Lise-1 Cad. A Blok Zemin Kat No:7/B-C-D-E Pamukkale/DENİZLİ

200

5.500,00 TL

9.900.00 TL

02.12.2021

14:12

5

3

İşyeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. No:17/1E Merkezefendi/DENİZLİ

40

780,00 TL

842.40 TL

02.12.2021

14:14

3

4

İşyeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. No:17/1L Merkezefendi/DENİZLİ

120

1.880,00 TL

2.030.40 TL

02.12.2021

14:16

3

5

Tarla

Karakova Mah. 0 Ada 376 Parsel Pamukkale/DENİZLİ

7840

4.000,00 TL/YIL

360.00 TL

02.12.2021

14:18

3

6

Tarla

Karakova Mah. 0 Ada 162 Parsel Pamukkale/DENİZLİ   

12500

4.500,00 TL/YIL

405.00 TL

02.12.2021

14:20

3

7

Tarla

Kumluca Mah. 0 Ada 406 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

20175

12.000,00 TL/YIL

1.080.00 TL

02.12.2021

14:22

3

8

Tarla

Kabaağaç Mah. 0 Ada 438 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

6514

2.000,00 TL/YIL

180.00 TL

02.12.2021

14:24

3

9

Tarla

Gerali Mah. 0 Ada 362 Parsel ve 363 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

2700+7300

2.500,00 TL/YIL

225.00 TL

02.12.2021

14:26

3

10

Tarla

Gerali Mah. 0 Ada 364 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

2600

1.000,00 TL/YIL

90.00 TL

02.12.2021

14:28

3

11

Tarla

Kumluca Mah. 108 Ada 19 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

7500

2.000,00 TL/YIL

180.00 TL

02.12.2021

14:30

3

12

Tarla

Hasköy Mah. 0 Ada 351 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

9800

6.000,00 TL/YIL

540.00 TL

02.12.2021

14:32

3

13

Park-Kafeterya

Deliktaş Mah. 2008 Sok. No:20 Emniyet Müdürlüğü Yanı Pamukkale/DENİZLİ

60

1.200,00 TL+KDV

1.296.00 TL

02.12.2021

14:34

3

14

Park-Kafeterya

Siteler Mah. 6206 Sok. İle 6207 Sok. Arası Pamukkale/DENİZLİ

28

3.000,00 TL+KDV

3.240.00 TL

02.12.2021

14:39

3

15

Park ve Sosyal Tesisleri (2 Adet Halısaha ve Tesisleri-1 Adet Kafeterya-1 Adet Büfe-3 Adet WC)

Sümer Mah. Akçeşme Cad. Sümer Park ve Sosyal Tesisleri Merkezefendi/DENİZLİ

55799

12.750,00 TL+KDV

22.950.00 TL

02.12.2021

14:44

5

16

Park-Kafeterya

Kınıklı Mah. Mevlana Cad. İle H.Yılmaz Cad. Kesişimi No:52/A Pamukkale/DENİZLİ

290

20.000,00 TL+KDV

36.000.00 TL

02.12.2021

14:49

5

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 15. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.

f.    16. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise veya Bayilik yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.

c.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

d.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 15. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.

e.    16. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise veya Bayilik yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

             
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr