Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
29.03.2022

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

 

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

Sayı: 81555977//
Konu: Gayrimenkul Satış İlanı

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Dosya no: 2018/087

Tapu kaydı: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, Kale altında mevkii, 220 Ada, 1 Parselde kayıtlı 5.971,00 m2 Yüzölçümlü Arsa niteliğindeki gayrimenkulün 494/5971hissesi. Özellikleri: Bölgede boş imarlı arsalar, tarlalar ve 1-2 katlı fabrika -depo yapılar bulunmaktadır. Bölgenin alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır. Parsel 5971 m2 alanlı olup parsel üzerinde mobilya atölyesi ve boyahane olarak çalışan tesis bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bu yapılar 2 ayrı büyük holden oluşmakta olup toplam kullanım alanı 1450 m2 dir. Yapının arka cephesinde ise yaklaşık 200 m2 sundurma ve fabrika bölümünün yan cephesinde ise yaklaşık 250 m2 basit yapı tarzda inşa edilmiş tek katlı depo amaçlı yapılar yer almaktadır. Taşınmazın 11.07.1991 tarih 568-42 nolu yapı ruhsatı ve 22.11.1991 tarih 471/37 nolu yapı kullanım izin belgesi bulunmakta olup ayrıca taşınmaza ait 27.03.1991 tarihli mimari proje yer almaktadır. Bu belgelere göre taşınmaz projesinde 50,20 m x 16,20 m ölçülerinde olup yasal toplam 813,24 m2 dir. Yapı üzerinde bulunan mobilya atölyesi ve boyahane başka şahısa ait olup satışa konu değildir. İnşaat nizamı: ayrık, kat adeti; e:1.20, ,parsel tercihli alanda yer almaktadır. Bina yüksekliği; hmax:12.50, taks-kaks-emsal; taks:serbest/emsal:1.20 , bina derinliği (m) : imar yön. 6. Madde , ön bahçe mesafesi (m):5.00 mt parselin tüm çekme mesafeleri 10'ar metredir.
Adresi: Taşınmaz Pamukkale ilçesi, Kale mahallesi, 490 sokak no:14 adresindedir. Yüzölçümü: 494 m2 Kıymeti: 300.000,00 tl KDV Oranı: %18 Teminat: 22.500,00 tl

1. Satış Günü: 23/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü: 30/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri: Denizli SGK İl Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

DOSYA NO: 2018/088

Tapu kaydı: Denizli İli, Tavas İlçesi, Uluköy (Ulukent) Mahallesi, 113 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 4.550,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla niteliğindeki taşınmazdır. (Gayrimenkul 1194/2275 ile 1081/2275 hisse olarak iki parçada tescilli olup iki hisse parselin bütününü oluşturmaktadır.)

İmar durumu ve önemli özellikleri: İmar planı dışında olup, tarım alanında kalmaktadır. Taşınmazın adres kaydı bulunmamaktadır. Satışa konu tarlaya ulaşmak için Denizli İli, Tavas İlçesi'nden 12 km Kale İlçesine doğru gidilir. Satışa konu tarla ana yol üzerinde sol kolda yer almaktadır. Bölgede boş tarım arazileri yoğunluktadır. Taşınmazın yola cephesi yaklaşık 52 metredir. Parsel derinliği ise yaklaşık 87,50 metredir. Parsel ara parsel konumda yer almaktadır. Parsel dörtgen şeklinde olup, düz bir yapıya sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi: Taşınmazın adres kaydı bulunmamaktadır. Yüzölçümü: 4.550,62 m2, Kıymeti: 350.000,00 TL, KDV Oranı: %18, Teminat: 26.250,00 TL

1. Satış Günü: 23/05/2022 günü 10:10 - 10:15 arası 2. Satış Günü: 30/05/2022 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri: Denizli SGK İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

DOSYA NO: 2019/131

Tapu kaydı: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1985 Ada, 15 Parselde kayıtlı, 180 m2 yüz ölçümlü, niteliği ev ve arsa olan taşınmaz.

İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmazın bulunduğu bölgede 1 veya 2 katlı evler bulunmakta ve taşınmazın alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır. Taşınmazın sınırları yerinde işaretli olmayıp taşınmaz topoğrafik açıdan düz bir yapıya, geometrik olarak dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel derinliği 16 metre olup parselin cephesi yaklaşık 11,25 metre olup üzerinde kargir yapı mevcut olup yapıya değer takdir edilememiştir. Taşınmaz ayrık nizam 2 kat imarlıdır. Ön ve yan bahçe çekme mesafesi 3'er metre arka bahçe çekme mesafesi 3,25 metredir.
Adresi: Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,2439/6 sokak no:5 adresindedir. Yüzölçümü:180 m2 Kıymeti : 135.000,00 tl KDV Oranı: %18 Teminat: 10.125,00 tl 

1. Satış Günü : 23/05/2022 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 30/05/2022 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri: Denizli SGK İl Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası

 

Satış şartları:

1) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %50 nın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır)

2) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. ELDEN NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergilersatış bedelinden ödenir.

3) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

4) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5) İhalenin feshi davası açanların dosyasına derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,

6) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

7)İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

 

 

SATIŞ KOMİSYONU

 

Özlem SAY         Cennet DÜDÜK         Mehmet KOZAN          Hüseyin MİRZAMLI          Ayhan SAKARYA

    V.H.K.İ                İcra Memuru        Yetkili İcra Memuru                  Avukat                    İl Müdür Yardımcısı        

    (Üye)                       (Üye)                      (Üye)                                  (Üye)                           (Başkan)


.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr