Ana Sayfa Haberler Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

13.05.2022
 1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasındaki yollarla ilgili görev ve yetki paylaşımı yapılmış olup bu paylaşım doğrultusunda bilgi paftası ve ekli listede yer alan Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesi içerisinden geçen mevcut ulaşım yoluna alternatif olarak Kale ilçesi ile Gölbaşı Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 30 metre genişliğinde, 1.656 metre uzunluğundaki trafik yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamına alınması hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Serinhisar Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 28 no.lu kararı ile kabul edilen Serinhisar Belediyesi 2022 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Zeytin Sineği İle Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yönteminin Yaygınlaştırılması ve Benimsetilmesi Projesi kapsamında, İlimiz Kale ilçesi Doğanköy Mahallesi sınırları içerisinde toplam 1.000 dekar alanda zararlı popülasyonuyla biyoteknik mücadele için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (b) bendine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne DAP Gübresi (Diamonyum Fosfat) ile 2 (iki) litrelik şişe verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Serinhisar ilçesi, Yatağan Mahallesi, Abdullah Hoca Sokak No:2 Pk:20440 adresinde bulunan, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsisli, mevcut hali ile kullanılan İslami İlimler Enstitüsü'ne Konferans Salonu yapılması konusunda, 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi uyarınca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verilmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarların temizliği işinde, katı atık aktarma istasyonlarında ve katı atık bertaraf tesislerinde araç ihtiyacı bulunmakta olup söz konusu hizmetlerin ifasında kullanılacak araçların; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesine istinaden 01.10.2022-30.09.2024 tarih aralığını kapsayacak şekilde 24 aylığına ihale yoluyla kiralanmasına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün    İller Bankası A.Ş.’den “Bekilli Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı” işi için  800.000,00 (sekizyüzbin) TL’ye kadar kullanacağı ek krediye Denizli Büyükşehir Belediyesinin garanti vermesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesabı, İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin görüşülmesi.
 
8- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/144 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarihli ve 557 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı mevkii, M22A18D4B pafta, 2359 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20661624 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 2022/75 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
9- Tavas Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi 20 ada 4, 7 ve 8 no.lu parseller ile 178 ada 104 ve 107 no.lu parsellerle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20200617 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
10- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 2022/74 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Bağbaşı Mahallesi, 503 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20634434 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
11- Baklan Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Baklan ilçesi, Merkez Mahallesi, 7581 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
12- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
13- Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 2021/172 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 712 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 no.lu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,412 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 2022/77 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
14- Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 2021/173 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 713 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada 1 no.lu parsel (Denizli Evi), 5749 ada 1 no.lu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada 5 no.lu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,395 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 2022/76 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
15- Çardak Belediye Meclisinin 11/04/2022 tarihli ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 212 ada 1 ve 213 ada 4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20867341 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
16- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 654 ada 1 no.lu parsel ile 701 ada 1 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
17- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kapsamında yapılacak nakdi sosyal yardımların, hak sahipleri adına açılacak banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesi, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla ilgili bankalarla protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
18- Sarayköy Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi, 334 ve 1287 no.lu parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20965070 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr