Ana Sayfa Haberler Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 1 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’ un 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.
18.05.2022
 

İLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1.                     Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 1 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’ un 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.  

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saat

1

Merkezefendi

Karahasanlı

130

9

919,00

7.352.000,00 TL

Yerleşik Konut Alanı-

5 Kat

220.560,00 TL

02.06.2022 - 14.15

 

Madde 2.                     İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Madde 3.                     İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.                           

Madde 4.                     İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.15’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde yer alan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

Madde 5.                     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişi;

a.     Yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

b.    T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

c.     Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname aslı ile vekile ait nüfus cüzdan sureti (vekile ait nüfus cüzdan sureti aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

B.    Tüzel Kişi;

a.   Tebligat için adres beyanı,

b.   Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c.   İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi,

d.   Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.   Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

C.    Ortak Girişim;

İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortaklık girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 6.                     Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 7.                     İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.                     Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9.                     Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr