Ana Sayfa Haberler Bank Alımı

Bank Alımı

Bank Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
05.08.2022

Bank Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/767320

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KERVANSARAY MAH. BARBAROS BULVARI NO:108 20160 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802160 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kalemden oluşan Bank Alımı / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bozburun Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 90 (doksan) takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

26.08.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar, her modelden 1' er adet  numuneyi teknik şartnameye uygun olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bozburun Deposunda belirlenen alanlara, alanın yetersiz kalabileceği veya vb. uygunsuzluk durumlarında idarece belirlenecek diğer alanlara ihale gün ve saatine kadar teslim edeceklerdir. İdarece düzenlenen Numune Teslim Tutanağı teklif dosyası ile beraber idareye sunulacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhalede  yeterliliği sağlayan isteklilerin numuneleri İhale Komisyonunca  incelenecek  olup, teknik şartnamede tanımlanmış olan ürün niteliklerinin ürün üzerinde bulunup bulunmadığı, içeriğinde nitelikleri ihtiva edip etmediği hakkında numune alma, analiz ettirme hakkına sahiptir.

Numune incelemesinin yapılacağı  yer, tarih ve saat bilgisi ilgili istekliye bildirilecek olup istekli tarafından 1 personel alanda hazır bulundurulacaktır.

Numune inceleme aşamasında  istekli temsilcisinin olmaması durumunda istekli idarece alınan gerekçeli kararları kabul etmiş sayılacaktır.

Teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özellikleri karşılamayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 Yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilecek olup uygun bulunmaması durumunda karara ilişkin gerekçelere yer verecektir.

Numuneler analiz amaçlı olarak kesilebilecek, parça alınabilecek olacağından istekli meydana gelebilecek deformasyondan dolayı İdareden hiçbir hak talep edemeyecektir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin yukarıda yer verilen numunelerin ortaklardan biri tarafından sunulması/sağlanması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 K:4 Merkezefendi /DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr