Ana Sayfa Haberler Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.
09.11.2022
 İLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1.                    
Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.  

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saat

1

Merkezefendi

Çakmak

9275

4

10000,52

65.003.380,00

Gelişme Konut Alanı/1,45

1.950.101,40

24/11/2022 – 14.30

2

Merkezefendi

Çakmak

9275

5

11237,91

73.046.415,00

Gelişme Konut Alanı/1,45

2.191.392,45

24/11/2022 – 15.00

 

Madde 2.                     İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Madde 3.                     İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.                           

Madde 4.                     İstekliler, teklif mektuplarını her bir taşınmaz için belirlenen ihale gün ve saatine kadar, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak gönderebilecektir.

Madde 5.                     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişi;

a.     Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

c.     Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname aslı ile vekile ait nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.     İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.

f.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

B.    Tüzel Kişi;

a.   Tebligat için adres beyanı.

b.   Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

c.   İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

d.   Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.   İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.

f.    Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

C.    Ortak Girişim;

İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortaklık girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 6.                     Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 7.                     İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.                     Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9.                     Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr