Ana Sayfa Haberler Yıkım İhale İlanı (24/11/2022 Yıkım)

Yıkım İhale İlanı (24/11/2022 Yıkım)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 721 ada, 46 numaralı parselde bulunan asfalt şantiyesindeki bina ve tesisler ile Pamukkale İlçesi Karakurt ve Deliktaş Mahallelerinde kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması işi ihale edilecektir.
12.11.2022

 

İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 721 ada, 46 numaralı parselde bulunan asfalt şantiyesindeki bina ve tesisler ile Pamukkale İlçesi Karakurt ve Deliktaş Mahallelerinde kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması işi ihale edilecektir. 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3. İhale, 24.11.2022 Perşembe günü saat 15:15 de, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası, Merkezefendi İlçesi Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 551.000,00-TL olup, geçici teminat miktarı yıkım işleri keşif bedelinin % 3’ü olan 16.530,00-TL dir.

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir.                             

Madde 6. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A)   Gerçek Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber), Türkiye’de tebligat için adres beyanı, vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),  geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, ihale tarihinden en çok 15 gün öncesine ait Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge, isteklilerce imzalanmış ihale şartnamesi ile en az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi.

B)   Tüzel Kişiler:  Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi, tebligat adresi beyanı ve geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu ve ihale tarihinden en çok 15 gün öncesine ait Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge, isteklilerce imzalanmış ihale şartnamesi ile en az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi.

C)   Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (en az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi Pilot Ortak tarafından karşılanmış olmalıdır.)

Madde 7. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.

Madde 10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr