Ana Sayfa Haberler Yıkım İhale İlanı (02/02/2023 Yıkım)

Yıkım İhale İlanı (02/02/2023 Yıkım)

İlimiz, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi 616 Ada üzerindeki 14-15-16-21-25-26-27-28-29-30-31-32-33-36-37-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48-50-53-54-55-59 numaralı parseller ile 908 ada, 18 numaralı parselde bulunan binaların yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, temel dolgusunun yapılması, molozların nakledilmesi, sahanın temizlenmesi ve sahanın tesviyesinin yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.
19.01.2023

 

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1.                     İlimiz, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi 616 Ada üzerindeki 14-15-16-21-25-26-27-28-29-30-31-32-33-36-37-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48-50-53-54-55-59 numaralı parseller ile 908 ada, 18 numaralı parselde bulunan binaların yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, temel dolgusunun yapılması, molozların nakledilmesi, sahanın temizlenmesi ve sahanın tesviyesinin yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

Madde 2.                     İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3.                     İhale, 02.02.2023 Perşembe günü saat 14:30 da, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası, Merkezefendi İlçesi Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4.                     Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 255.000,00-TL olup, geçici teminat miktarı 7.650,00-TL dir.

Madde 5.                     İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir.                             

Madde 6.                     İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A)      Gerçek Kişiler:

a.    Tebligat için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek)

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise, onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

f.     İmzalı İhale Şartnamesi.

g.   En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti. (İhale tarihinden önce İdareden “Kayıt Aktiftir” onayı alınacak, belge üzerine kayıt durumu işlenecektir.)

B)      Tüzel Kişiler:

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, vekaleten iştirak halinde tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)

c.     İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek.

c.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

d.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

e.     İmzalı İhale Şartnamesi.

f.    En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti. (İhale tarihinden önce İdareden “Kayıt Aktiftir” onayı alınacak, belge üzerine kayıt durumu işlenecektir.)

 

C)      Ortak Girişimler:

İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortak girişim beyannamesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce müştereken karşılanacak olup ortakların vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır. Teklif mektubu, ortak girişim adına verilecek ve ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.) En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi Pilot Ortak tarafından karşılanacaktır.

Madde 7.                     Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.                     Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9.                     İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.

Madde 10.                  Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr