Ana Sayfa Haberler Taşınmaz Satış İhalesi İlanı (21.09.2023)

Taşınmaz Satış İhalesi İlanı (21.09.2023)

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır.
08.09.2023
 

İLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden alınabilir. İhale, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

S. No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saat

1

Pamukkale

Deliktaş

5418

4

262.00

1.048.000,00 TL

 Konut Alanı - 2 Kat

31.440,00 TL

21.09.2023 - 14:05

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. Telgraf veya faks yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

A.  Gerçek Kişiler;

İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

a.    Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname aslı ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

B.   Tüzel Kişiler;

İsteklinin tüzel kişi olması halinde;

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, Tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

c.    İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

C.   Ortak girişimler;

İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale belgeleri ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr