Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı (22/02/2024)

Kiralama İhale İlanı (22/02/2024)

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
10.02.2024

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel      (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi/Yıl

1

Market ve Otoparkı

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Belediye Hizmet Binası Altı Merkezefendi/DENİZLİ

2926

85.000,00 TL+KDV/AY

91.800.00 TL

22.02.2024

14:15

3

2

Tarla

Doğanköy Mah. 119 Ada 1 Parsel Buldan/DENİZLİ

12086

45.000,00 TL/YIL

4.050.00 TL

22.02.2024

14:18

3

3

Tarla

Emirazizli Mah. 133 Ada 5 Parsel Honaz/DENİZLİ

4474

30.000,00 TL/YIL

2.700.00 TL

22.02.2024

14:21

3

4

ATM Yeri

Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Üzeri 1 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

98.000,00 TL/YIL

8.820.00 TL

22.02.2024

14:24

3

5

Çift ATM Yeri

Yunusemre Mah.Üniversite Cad. PAÜ Karşısı 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

12

215.000,00 TL/YIL

19.350.00 TL

22.02.2024

14:27

3

6

ATM Yeri

Yunusemre Mah.Üniversite Cad. PAÜ Karşısı 7 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

166.000,00 TL/YIL

14.940.00 TL

22.02.2024

14:30

3

7

ATM Yeri

Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 3 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

83.000,00 TL/YIL

7.470.00 TL

22.02.2024

14:33

3

8

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 9 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

95.000,00 TL/YIL

8.550.00 TL

22.02.2024

14:36

3

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı,

b.    Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    İhale yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıt belgesi sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık sözleşmesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

             
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr