Ana Sayfa Haberler Taşınmaz Satış İhale İlanı (13/06/2024)

Taşınmaz Satış İhale İlanı (13/06/2024)

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 34 Adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.
29.05.2024
 

İLAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1.                     Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 34 Adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.  

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat (TL)

İhale Gün ve Saat

1

Merkezefendi

Çakmak

102

2

1.349,00

21.584.000,00

Konut Alanı

647.520,00

13.06.2024 -  09.05

2

Merkezefendi

Çakmak

680

2

1.532,81

27.590.580,00

Konut Alanı

827.717,40

13.06.2024 -  09.20

3

Merkezefendi

Çakmak

680

3

1.519,69

25.834.730,00

Konut Alanı

775.041,90

13.06.2024 -  09.35

4

Merkezefendi

Çakmak

680

4

1.212,08

20.605.360,00

Konut Alanı

618.160,80

13.06.2024 -  09.50

5

Merkezefendi

Çakmak

680

5

1.404,42

25.279.560,00

Konut Alanı

758.386,80

13.06.2024 -  10.05

6

Merkezefendi

Çakmak

681

2

1.575,18

26.778.060,00

Konut Alanı

803.341,80

13.06.2024 -  10.20

7

Merkezefendi

Çakmak

681

3

1.720,16

34.403.200,00

Konut Alanı

1.032.096,00

13.06.2024 -  10.35

8

Merkezefendi

Çakmak

681

4

1.739,07

34.781.400,00

Konut Alanı

1.043.442,00

13.06.2024 -  10.50

9

Merkezefendi

Çakmak

681

5

1.590,59

27.040.030,00

Konut Alanı

811.200,90

13.06.2024 -  11.05

10

Merkezefendi

Çakmak

682

2

1.539,56

26.172.520,00

Konut Alanı

785.175,60

13.06.2024 -  11.20

11

Merkezefendi

Çakmak

682

3

1.684,74

33.694.800,00

Konut Alanı

1.010.844,00

13.06.2024 -  11.35

12

Merkezefendi

Çakmak

682

4

1.698,99

33.979.800,00

Konut Alanı

1.019.394,00

13.06.2024 -  11.50

13

Merkezefendi

Çakmak

682

5

1.554,71

26.430.070,00

Konut Alanı

792.902,10

13.06.2024 -  12.40

14

Merkezefendi

Çakmak

683

2

1.341,94

24.154.920,00

Konut Alanı

724.647,60

13.06.2024 -  12.55

15

Merkezefendi

Çakmak

683

3

1.342,02

24.156.360,00

Konut Alanı

724.690,80

13.06.2024 -  13.10

16

Merkezefendi

Çakmak

683

4

1.355,06

23.036.020,00

Konut Alanı

691.080,60

13.06.2024 -  13.25

17

Merkezefendi

Çakmak

683

5

1.354,98

24.389.640,00

Konut Alanı

731.689,20

13.06.2024 -  13.40

18

Merkezefendi

Çakmak

685

2

1.504,04

27.072.720,00

Konut Alanı

812.181,60

13.06.2024 -  13.55

19

Merkezefendi

Çakmak

685

3

1.651,07

33.021.400,00

Konut Alanı

990.642,00

13.06.2024 -  14.10

20

Merkezefendi

Çakmak

685

4

1.665,55

33.311.000,00

Konut Alanı

999.330,00

13.06.2024 -  14.25

21

Merkezefendi

Çakmak

685

5

1.519,34

27.348.120,00

Konut Alanı

820.443,60

13.06.2024 -  14.40

22

Merkezefendi

Çakmak

686

2

1.468,33

26.429.940,00

Konut Alanı

792.898,20

13.06.2024 -  14.55

23

Merkezefendi

Çakmak

686

3

1.617,89

32.357.800,00

Konut Alanı

970.734,00

13.06.2024 -  15.10

24

Merkezefendi

Çakmak

686

4

1.632,14

32.642.800,00

Konut Alanı

979.284,00

13.06.2024 -  15.25

25

Merkezefendi

Çakmak

686

5

1.483,64

26.705.520,00

Konut Alanı

801.165,60

13.06.2024 -  15.40

26

Merkezefendi

Çakmak

691

3

1.360,86

23.134.620,00

Konut Alanı

694.038,60

13.06.2024 -  15.55

27

Merkezefendi

Çakmak

691

4

1.360,67

23.131.390,00

Konut Alanı

693.941,70

13.06.2024 -  16.10

28

Merkezefendi

Çakmak

691

5

1.025,47

18.458.460,00

Konut Alanı

553.753,80

13.06.2024 -  16.25

29

Merkezefendi

Hallaçlar

328

1

1.327,00

17.251.000,00

Konut Alanı

517.530,00

13.06.2024 -  16.40

30

Merkezefendi

Kayaköy

7933

1

965,97

11.591.640,00

Küçük Sanayi Alanı

347.749,20

13.06.2024 -  16.55

31

Merkezefendi

Şirinköy

6256

1

1.266,00

20.256.000,00

Konut Alanı

607.680,00

13.06.2024 -  17.10

32

Merkezefendi

Yeşilyayla

8967

4

4.342,97

43.429.700,00

Ticaret Alanı

1.302.891,00

13.06.2024 -  17.25

33

Pamukkale

İstiklal

8229

3

14.162,73

424.881.900,00

Ticaret Turizm Alanı

12.746.457,00

13.06.2024 -  17.40

34

Pamukkale

Karşıyaka

6645

2

9.543,68

95.436.800,00

Tercihli Alan

2.863.104,00

13.06.2024 -  17.55

                                                                                                                                                   

Madde 2.                     İhale, T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Madde 3.                     İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.                           

Madde 4.                     İstekliler, teklif mektuplarını her bir taşınmaz için belirlenen ihale gün ve saatine kadar, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak gönderebilecektir.

Madde 5.                     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgeleri, yine aşağıda belirtilen nitelikte teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişi;

a.     Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

c.      Vekâleten iştirak ediliyor ise, noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdan sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.     İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.

f.     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif  mektubu.

B.    Tüzel Kişi;

a.   Tebligat için adres beyanı.

b.   Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı  imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)

c.   İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).

d.   Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.   İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.

f.    Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

C.    Ortak Girişim;

İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortak girişim beyannamesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce müştereken karşılanacak olup ortakların vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır. Teklif mektubu, ortak girişim adına verilecek ve ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.)

Madde 6.                     Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 7.                     İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.                     Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9.                     Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 10.                  İlan olunur.      

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr