Ana Sayfa Haberler Haziran Ayı Meclis Gündemi

Haziran Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat: 14.00’de Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2’de bulunan belediye meclis salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
14.06.2024
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince; anılan yönetmelik ekine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetveli doğrultusunda  dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 

2- “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme için Teknik Yardım Projesi-II”, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü iş birliğinde uluslararası Eductrade Konsorsiyumu tarafından uygulanmakta olup söz konusu proje kapsamında  1-3 Ekim 2024 tarihinde Danimarka’nın Aalborg şehrinde düzenlenecek olan 10. Avrupa Sürdürülebilir Şehirler ve Beldeler Konferansı 2024 etkinliğine katılmak üzere Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünde görevli B*** Y***’ın, 9-10 Ekim 2024 tarihinde Finlandiya’nın Lahti şehrinde düzenlenecek olan Akıllı Bölgelerde Akıllı Şehirler Konferansı 2024  etkinliğine katılmak üzere Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünde görevli P*** A*** Ö***’in; seyahat ve konaklama giderleri “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme için Teknik Yardım Projesi-II” bütçesinden karşılanmak suretiyle görevlendirmeleri hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 

3- İlimiz dokuma sanatını geniş kitlelere tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalar yürütmek, dokuma sanatının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla; Denizli Dokumacılar Tekstil Malzemeleri İmal ve Satıcılığı Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

4- Tarımsal üretim yapılan alanlarda tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılmasını ve üreticilerin iş gücü gibi yüksek girdi maliyetlerini düşürerek daha kârlı bir üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde bulunan tarım makine ve ekipmanlarının (Seyyar Selektör, Hayvan Yıkama vb.) İlçe Belediye Başkanlıklarına ve Ziraat Odalarına devredilmesi, bu hususta İlçe Belediye Başkanlıkları ve Ziraat Odaları ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

5- Belediyemiz tarafından yapılan/yaptırılan, Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ekli listede belirtilen açık ve kapalı pazaryerlerinin işletme hakkının, üzerindeki binalarla birlikte T.C. Pamukkale Belediye Başkanlığına devri, süre ve şeklinin belirlenmesi, bu hususlarda T.C. Pamukkale Belediye Başkanlığı ile protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususlarında karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

6- Belediyemiz tarafından yapılan/yaptırılan Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ekli listede belirtilen açık ve kapalı pazaryerlerinin işletme hakkının, üzerindeki binalarla birlikte T.C. Merkezefendi Belediye Başkanlığına devri, süre ve şeklinin belirlenmesi ve bu hususta T.C. Merkezefendi Belediye Başkanlığı ile protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususlarında karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine  getirilmesi kaydıyla Belediyemizin “Honaz Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşaatı” işinde kullanılmak üzere maliyetin 5.400.000,00 TL (beşmilyondörtyüzbinTL)'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden karşılanması, kalan 18.162.376,00 TL (onsekizmilyonyüzaltmışikibinüçyüzyetmişaltıTL)’si için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması, konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yetkilendirilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

8- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine istinaden; 20/11/2023 tarihli ve 795 sayılı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 Ücret Tarifesi’nde yer alan ekli listedeki bazı birimlerin ücret tarifelerinde  değişiklik yapılması ile yeni ücret tarifelerin eklenmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) bendine istinaden karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

9- Denizli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Müeyyideler Yönetmeliği’nin yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, bu kapsamda hazırlanan ekli T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği Taslağı ve ekli T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Müeyyideler Yönetmeliği Taslağı’nın görüşülmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

10- Büyükşehir statüsüne uygun olarak toplu taşıma faaliyetinde verilen hizmet kalitesinin,  taşıma hızı ve kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin arttırılması; kaliteli, konforlu, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemleri oluşturulması amacıyla şehir içi 58 adet otobüs güzergâhı ile bu güzergahlara ilave edilecek diğer güzergahların ve bu güzergâhlar üzerinde hizmet vermek için ekli listede bulunan 28 adet 18 metrelik, 62 adet 12 metrelik, 60 adet 9 metrelik otobüslerin 01/07/2024 tarihinden itibaren kullanım hakkının 5 (beş) yıl süre ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devir edilip edilmeyeceği; devir edilecekse kira bedelinin tespiti hakkında karar alınmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.

11- Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. adına vekaleten A*** T***’ın;  Denizli ili, Honaz ilçesi, Akbaş Mahallesi, 239 ada 95-97-98-101-131-132-133-134-135-165-169-186 no.lu parsel ve çevresinde hazırlattığı; 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

12- Ege Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi 2391 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

13- Altıntop Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına M*** A*** Ş***'nün;  Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi 364 ada 65 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

14- Uğurlular Elektrik Üretim A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Tavas ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 889 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

15- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Çardak ilçesi, Söğüt Mahallesi, 106 ada, 100 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

16- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Alikurt Mahallesi, 210 ada 6, 7, 8 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

17- Güney Belediye Başkanlığı’nın; Denizli ili, Güney ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi, 464 ada 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı; 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

18- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/05/2024 tarihli ve 2024/70 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Deliktaş Mahallesi 4997 ada 2, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201054188 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

19- Bekilli Belediye Meclisinin 10/05/2024 tarihli ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bekilli ilçesi, Bahçeli Mahallesi 136 ada 48 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201054385 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

20- Honaz Belediye Meclisinin 03/05/2024 tarihli ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen;  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 139 ada ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201053746 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

21- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/05/2024 tarihli ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 146 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201054612 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

22- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/06/2024 tarihli ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5535 no.lu imar adasının batısı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201057562 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

23- Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda boş bulunan 1. dereceli; Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna Ö*** B***, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna V*** D***, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna Y*** A*** ile Özel Kalem Müdürü kadrosuna F*** E*** S*** atanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrası gereğince Meclise bilgi verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

24- T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/05/2024 tarihli ve 205 karar numarası ile onaylanan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası; “Değerlendirme Kurulu, Genel Sekreter Yardımcısı Başkanlığında, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Belediye Meclisinin kendi arasından seçeceği dört (4) asil, dört (4) yedek üyeden oluşur. Seçimle gelen kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.” hükmünü haiz olup bu maddeye istinaden üyelerin belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 

25- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2024 tarihli ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Baklan ilçesi, İcikli Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201042461, NİP-201042450 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan 3 (üç) adet itirazın incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26- Serinhisar Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Pınarcık Mahallesi, 143 ada 4 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201042003 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr