Hukuk MüşavirliğiM. Aytaç TURGUT

Hukuk Müşaviri

 


GÖREV TANIMI
a) Belediye lehine ve aleyhine yargı mercileri ile hakem heyeti nezdinde açılan ve açılacak
davalar ile icra takip işlerini yürütmek, neticelendirmek ve gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak,
b) Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların
sonuçlandırılması ve davadan vazgeçilmesi işlerini yürütmek,
c) Belediye tüzel kişiliği adına ihtarnamelere cevap vermek ve ihtarname düzenlemek,
ç) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda hukuki görüş bildirmek,
d) Müşavirliği ilgilendiren tebligatların cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdii ile
takiplerini sağlamak,
e) Belediyeyi ilgilendiren konularda; ilgili merciler nezdinde gerekli her türlü yazışmaları
yapmak,
f) Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, bunlara ilişkin kayıtları
tutmak,
g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr