Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Gülfatma TATAROĞLU
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda, termal turizmin ihtiyacı olan akışkanı temin etmek,
b) Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahaların rehabilitasyonunu sağlamak, uzun süre üretimini sağlamak için test çalışmalarını yapmak/yaptırmak,
c) Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda termal işletmeler kurmak,
ç) Akışkanın uygun olması durumunda, jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretimi, ısınma, seracılık, sağlık turizmi gibi alanlarda kullanılmasını sağlamak,
d) Jeotermale dayalı Organize Sera Bölgesi oluşturmak,
e) Jeotermal akışkanın kullanımından sonra reenjekte edilemeyen kısmının veya tamamının çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde başka alıcı ortamlara gönderilmesini sağlamak,
f) Jeotermal kaynakların kirlenmesini önlemek ve kaynakların korunarak daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak,
g) Jeotermal akışkanın kullanıma verilmesi için gerekli olan alt yapı çalışmalarını yerine getirmek,
ğ) Belediyenin gelir kaynaklarını arttırıcı çalışmalarda bulunmak,
h) Belediyeye verilen görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, ilgili mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak,
ı) Belediyeye bağlı şirketleri koordine etmek, Türk Ticaret Kanunu’na göre Genel Kurul toplantısının yapılmasını sağlamak,
i) Genel Kurul kararlarının uygulanmasını izlemek,
j) Belediyeye bağlı şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
k) Şirket kurma, sermaye artırımı, hisse satışı vb. konuların Meclis’e sunulmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
l) Malların toptancı haline girişi-çıkışı muhafaza, depolama ve satışının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
m) Hal’in güvenliği, trafik düzenlemesi, giriş çıkışları ile temizliğini yapmak veya yaptırmak,
n) Hal’de tahsis edilen işyerlerinin tahsis işlemlerini yürütmek,
o) İlgili mevzuata göre, Hal’de faaliyet gösteren kiracılardan alınması gerekli teminatlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ö) Tahsis sahiplerine satış işlemlerinden alınan belediye ve işletme paylarını hesap etmek, tahakkuk belgesi düzenlemek, pay gelirlerinin takibini sağlamak,
p) Gıda laboratuvarı hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak ve Hal Hakem Kurulu kararlarının sonuçlarını takip etmek,
r) Pazaryerlerinde satış yapan üreticiler için üretici belgesi hazırlamak ve vermek,
s) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr